31946174_994423724038320_2713059681865039872_n

31946174_994423724038320_2713059681865039872_n2018. gada 4.-6. maijā Igaunijā, Rouges apkārtnē, gaisa līnijā nepilnus trīs kilometrus no Baltijas augstākā kalna Munameģa notika OK Ilves organizētās trīsdienu orientēšanās sacīkstes.

Uz sacensībām devāmies trīspadsmit OSK Sēlijas mežs orientieristi: Daina Lūkina, Olita Znotiņa, Elza Bojāre, Tabita Tīna Lūka, Agate Šicāne, Laura Nikola Pinne, Krista Stūre un Rēzija Kalniņa, kā arī Jurijs Narels, Frīdis Mārtiņš Lūks, Mikus Nenišķis, Nauris Pinne un Justs Lūkins.

Sacensības deva neatsveramu orientēšanās pieredzi, jo izmantotā karte bija zīmēta nedaudz atšķirīgi no Latvijā pieņemtiem standartiem. Kartē tika attēlots tikai pats svarīgākais, ignorēti daudzi punktveida objekti, arī izcirtumi un skrienamības (zaļie) ir attēloti nedaudz savādāk kā Latvijā. Pozitīvais, ka karte viegli lasās, nav pārblīvēta ar informāciju, tikai pašam orientieristam jāspēj saprast, kas būs un kas nebūs attēlots kartē.

Arī sasniegtie rezultāti trīs dienu kopsummā ir uzteicami. Jurijs Narels izcīnīja pirmo vietu. Daina Lūkina, Mikus Nenišķis un Justs Lūkins trešo vietu. Var uzteikt arī Tabitas Tīnas Lūks trešajā diena sasniegto pirmo vietu atsevišķā distancē. Mikum līdz otrajai vietai pietrūka trīsdesmit sekundes. Arī Naurim pietrūka minūte un deviņpadsmit sekundes, lai astoto vietu nomainītu ceturtā. Apsveicama arī Frīda izturība, kas veica 6,05 km ar 16 kontrolpunktiem,      8,52 km ar 20 kontrolpunktiem un 7,08 km ar 22 kontrolpunktiem.

Liels prieks par draudzīgo kopā būšanu. Sevišķs paldies galda spēļu “guru” Jurijam par sagādāto intelektuālo atslodzi vakaros.

Tiksimies nākamajās sacensībās.

Foto: Mikus Nenišķis uz goda “pjedestāla”.

Justs

25 Komentāri rakstam “OSK Sēlijas mežs OK Ilves daudzdienas Igaunijā

 1. Фаргат Викторина от крупных спонсоров
  http://bit.ly/2JfQoMl

 2. Мака Вознаграждение от крупных спонсоров за опросы!
  http://bit.ly/2NLNe6o

 3. Миа Вознаграждение от крупных спонсоров за опросы!
  http://bit.ly/2NJfXbW

 4. Віталік Международная акция почтовых сервисов
  http://bit.ly/2JgUDac

 5. Ашот Международная акция почтовых сервисов
  http://bit.ly/2N7p1WW

 6. JosephSkalf

  Get uр to $ 20,000 pеr daу with our program.
  We arе a tеаm of еxpеriеncеd programmers, wоrkеd morе than 14 months оn this prоgram and now evеrуthing is rеadу аnd еverything wоrks perfеctlу. The РауРal systеm is very vulnerаble, insteаd оf notifуing the dеvelоpеrs оf РаyPal about this vulnerability, we tоok аdvantаge оf it. We аctivеlу use our program fоr реrsonal enrichment, to shоw huge amounts of mоney on оur аccounts, wе will nоt. yоu will nоt bеliеve until уou trу and as it is not in our intеrest to рrоve to you that sоmething is in уours. When we reаlizеd that this vulnerаbilitу саn be usеd massivelу without consеquencеs, wе dесided tо hеlp thе rеst оf thе рeoрlе. Wе deсidеd not tо inflatе thе priсе оf this gold progrаm аnd put a vеrу low price tag, оnlу $ 550. In order fоr this prоgram to bе аvailable tо a lаrgе numbеr оf рeoрle.
  All the detаils оn our blоg: http://soft.dfservice.com/cgi-bin/top/out.cgi?ses=TW4xyijNwh&id=4&url=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172742/

 7. JosephSkalf

  Get uр tо $ 20,000 реr dаy with our progrаm.
  We аre a tеаm of еxpеrienced progrаmmеrs, wоrked mоrе than 14 mоnths on this program аnd now everything is rеаdy and еverуthing works pеrfeсtly. Thе PаyРаl systеm is verу vulnerable, instеad оf notifуing thе dеvelоpers оf РayPаl abоut this vulnerabilitу, wе toоk аdvаntage оf it. Wе аctivеlу usе our prоgram fоr personal еnriсhmеnt, tо show hugе amounts оf monеу оn our аcсounts, wе will nоt. yоu will nоt believe until yоu trу and as it is not in our interеst to рrovе to yоu that sоmething is in уоurs. Whеn wе reаlized thаt this vulnerabilitу can be usеd massivelу without cоnsеquencеs, wе dеcided to hеlр the rest оf the peорlе. We dеcided nоt to inflаte the рrice оf this gold рrogram аnd рut a very lоw рriсe tаg, оnly $ 550. In ordеr for this prоgram to bе аvаilаble tо a lаrge number оf реoрlе.
  Аll the dеtаils оn our blog: http://www.cet-taiwan.com/epaper/Epaper_counter.asp?epaper_no=1000&Epaper_type=30style_blog&URL=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172742/

 8. Айгуль Международная акция почтовых сервисов
  http://bit.ly/2KTPkTS

 9. никола Международная акция почтовых сервисов
  http://bit.ly/2JfS9cp

 10. Камилка Международная акция почтовых сервисов
  http://bit.ly/2JlmS7I

 11. Лида Получи вознаграждение за прохождение викторины от крупных спонсоров
  http://bit.ly/2N6eGuv

 12. федорыч Получи вознаграждение за прохождение викторины от крупных спонсоров
  http://bit.ly/2JibEku

 13. иля Получи вознаграждение за прохождение викторины от крупных спонсоров
  http://bit.ly/2NHwAVk

 14. Заринка Получи вознаграждение за прохождение викторины от крупных спонсоров
  http://bit.ly/2JijKJU

 15. Поздравляем! Ваш email выбран для прохождения викторины от крупных спонсоров! Пройдите опрос и получите денежное вознаграждение
  https://drive.google.com/file/d/1XDeUzg9iFdx9EXVkpF8enaIRKD4aG9zf/preview

 16. Поздравляем! Ваш email выбран для прохождения викторины от крупных спонсоров! Пройдите опрос и получите денежное вознаграждение
  https://drive.google.com/file/d/1xKeIRGb61DkMeQoK-EeEH53SoK0nlvOu/preview

 17. Поздравляем! Ваш email выбран для прохождения викторины от крупных спонсоров! Пройдите опрос и получите денежное вознаграждение
  https://drive.google.com/file/d/1ucaqSh9gU_evth1SFoKi-gQ27bWRaxla/preview

 18. Поздравляем! Ваш email выбран для прохождения викторины от крупных спонсоров! Пройдите опрос и получите денежное вознаграждение
  https://drive.google.com/file/d/1JMpi6z_4BJHSSZawSQODaaiESbHr5V-Z/preview

 19. Поздравляем! Ваш email выбран для прохождения викторины от крупных спонсоров! Пройдите опрос и получите денежное вознаграждение
  https://drive.google.com/file/d/1GbpHZMm6o_krlK6HpimLthQWKxXJdSIA/preview

 20. Поздравляем! Ваш email выбран для прохождения викторины от крупных спонсоров! Пройдите опрос и получите денежное вознаграждение
  https://drive.google.com/file/d/10FeMU1EjbrldJOhQD132qoTaElRPV7Yd/preview

 21. DerekCoity

  Компания Алтай 3D предлагает новинку в рекламе 3D голограммы (проекция в воздухе),
  Голографическое устройство – это техническое приспособление, способное создавать «парящее» в пространстве трёхмерное изображение объекта. любое проекционное оборудование для офисов и конференц залов, проекторы, экраны, компьютеры, 3D мини кинозалы. Доставка по всей России
  Пишите на почту proektor22@gmail.com
  Звоните 8(499)350-0816

Komentēt